Privatumo politika

1. Svetainės www.Brainring.lt tvarkomų asmens duomenų valdytojas — „Brain Ring“ Limited (toliau — Brainring.lt).

2. Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems klientų (toliau — Lankytojas), apsilankiusių Brainring.lt internetinėje svetainėje (toliau — Svetainė), veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Svetainėje, įskaitant (bet  neapsiribojant) registravimąsi Svetainėje, dalyvavimą konkursuose, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą (toliau — Paslaugos).

3. Naudodamasis Paslaugomis Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, kurioje nustatyti Lankytojo informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Svetainės Paslaugomis.

4. Lankytojų pateikiamus asmeninius duomenis saugo ir administruoja Brainring.lt. Nei Brainring.lt, nei kokios nors trečiosios šalies sprendimu, išskyrus Jungtinės Karalystės įstatymų numatytus atvejus, Lankytojų asmeniniai duomenys negali būti perduoti trečiosioms šalims be atskiro ir aiškaus Lankytojo sutikimo.

5. Kiekvienas Lankytojas turi teisę lankytis Svetainėje nesuteikdamas apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu Lankytojas nori naudotis kai kuriomis Svetainės paslaugomis, Brainring.lt prašys pateikti lankytojo asmens duomenis registruojantis ar naudojantis kitomis Paslaugomis Svetainės sistemoje.

6. Brainring.lt turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu, Jungtinės Karalystės teisės aktų neuždraustu, būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Lankytoją, siekiant svetainės Lankytojams suteikti aukščiausios kokybės paslaugas.

Lankytojų registracija

7. Tam, kad Lankytojai efektyviai galėtų naudotis Svetainėje esančiomis paslaugomis ir gauti jas visas, reikia prisiregistruoti ir pateikti asmens duomenis. Svetainėje teikiantys savo kontaktinę informaciją Lankytojai suvokia, sutinka ir pageidauja, kad su jais galėtų susisiekti Brainring.lt darbuotojai.

8. Brainring.lt Lankytojų asmeninius duomenis, pateiktus Svetainės sistemoje, apdoroja rankiniu ir automatiniu būdais. Jei Lankytojas nesutinka, kad jo asmeninius duomenis tvarkytų Brainring.lt, Lankytojas turi teisę nesinaudoti Svetaine ir nepateikti savo asmeninių duomenų.

9. Be duomenų rinkimo per Svetainę, Lankytojas gali būti paprašytas pateikti savo asmeninius duomenis bendraujant laiškais ar telefonu su Brainring.lt, užsakymo ar kitų paslaugų teikimo metu, gaunant paslaugas jau po paslaugos įsigijimo, taip pat užsiregistravus dalyvauti Svetainės apklausose, akcijose ir t. t. Tokiu atveju Lankytojas gali būti paprašytas duoti savo sutikimą pateiktų asmeninių duomenų Brainring.lt apdorojimui, jei tokio sutikimo reikalauja įstatymas ir Lankytojas nėra jo davęs.

10. Lankytojas privalo papildyti ir (ar) pakeisti savo kontaktinius duomenis Svetainėje, jiems pasikeitus. 

11. Kai Lankytojas prisijungia prie Svetainės (kaip neužsiregistravęs Lankytojas), tam tikra neasmeninė informacija (naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laiko, praleisto Svetainėje, vidurkis) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.

Sutikimas

12. Saugomi visi turimi asmeniniai Lankytojų duomenys: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, mokyklos pavadinimas ar bet kokie kiti duomenys, kuriuos Lankytojas laisva valia pateikė Brainring.lt; informacija, kurią Brainring.lt gauna Lankytojui naudojantis Brainring.lt paslaugomis (pvz., naršyklės tipas, operacinės sistemos tipas, IP adresas ir t. t.); kiti duomenys, nurodyti šiose Privatumo politikos nuostatose.

13. Lankytojas sutinka su tuo, kad jo vardas, pavardė, klasė, mokyklos pavadinimas, apskritis, savivaldybė, rezultatas, atsakymai į klausimus ir kita su dalyvavimu konkurse susijusi informacija būtų rodomi interneto svetainėje Brainring.lt.

14. Brainring.lt stebi Svetainės lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek Lankytojų apsilankė Svetainėje, koks yra Lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Svetainėje metu. Tai padeda Brainring.lt suprasti, kaip Lankytojai naudojasi Svetaine bei suteikia galimybę gerinti Svetainės teikiamas paslaugas.

15. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Brainring.lt renka informaciją apie Lankytoją naudodamiesi slapukais (ang. cookies) ir (ar) tinklalapio indikatoriais (ang. web beacons). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į vartotojo standųjį diską ir leidžia atpažinti vartotojo kompiuterį per kitus vizitus Svetainėje. Brainring.lt slapukus naudoja tik informacijai, susijusiai su tinklalapio naudojimu, rinkti. Duomenys, kuriuos pateikia slapukai, yra anoniminiai ir neteikia asmeninės informacijos. Slapukų naudojimas yra būtinas tvarkingam svetainės veikimui. Naudotis svetaine su išjungtais slapukais negalima.

Asmeninės informacijos panaudojimo tikslai

16. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams Brainring.lt gali naudoti Lankytojų asmeninę informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:

17.1. naudoja bendrus duomenis statistikos analizei apie bendras charakteristikas ir užsiregistravusių Lankytojų elgesį, siekdami išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Svetainės paslaugomis bei išanalizuoti jų efektyvumą. Be šių duomenų Brainring.lt negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Svetainės turinio ir siūlomų Paslaugų;

17.2. Brainring.lt kaupia bendrus paieškos žodžių sąrašus iš įvairių paieškos programų. Ši informacija anoniminė ir yra naudojama Paslaugoms plėtoti, stebėti ir gerinti, tikslinei reklamai tobulinti ir kitais tikslais;

17.3. Brainring.lt gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su Lankytoju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas Svetainėje ar Taisyklių pažeidimus bei suteikti kitokią informaciją. 

17.4. Brainring.lt skelbia visų konkurso dalyvių vardus, pavardes, klasę, mokyklos pavadinimą, rezultatą, atsakymus į klausimus ir kitą, susijusią su dalyvavimu konkurse, informaciją Svetainėje Brainring.lt.

18. Naudojantis Svetaine draudžiama pateikti klaidinančią, kitus asmenis ar subjektus kompromituojančią ar įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę ar netiesioginę žalą Brainring.lt, kitiems asmenims ar subjektams. Asmenys, teikiantys klaidingą (žalingą) informaciją, prisiima visišką atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo ir tiesiogiai atsako pagal Jungtinės Karalystės įstatymus.

19. Brainring.lt neatsako už Svetainėje  pateikiamos kitų fizinių / juridinių asmenų  produktų ir paslaugų reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.

20. Brainring.lt primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už visų prisijungimo duomenų slaptumą. Brainring.lt prašo Lankytoją būti atsargų naudojant ir saugant prisijungimo duomenis. Lankytojas baigęs darbą turėtų atsijungti nuo Svetainės tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz., interneto kavinėje, bibliotekoje).

Registracijos panaikinimas

21. Lankytojai, prisiregistravę Brainring.lt svetainės sistemoje, gali bet kada pašalinti savo asmeninius duomenis iš Brainring.lt duomenų bazės, parašius prašymą į [email protected].

Asmens duomenų saugojimo trukmė

22. Brainring.lt prisiregistravusių Lankytojų asmeninius duomenis saugo ne ilgiau, kaip vienus metus po to, kai registruotas asmuo raštu ar automatiniu būdu atsisako „Brain Ring“ Limited teikiamų paslaugų, išsiregistruodamas iš svetainės www.Brainring.lt. 

23. Brainring.lt turi teisę pašalinti Lankytojo registraciją ir bet kokius asmens padarytus įrašus iš savo Svetainės duomenų bazės, jeigu Lankytojas pažeidė svetainės taisykles. Brainring.lt turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos materialinės (įskaitant negautas pajamas) ir nematerialinės žalos Brainring.lt, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams.

24. Brainring.lt jokiomis aplinkybėmis neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.

25. Brainring.lt nėra atsakingi už Lankytojų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Lankytojai pasiekia naudodamiesi Svetainėje esančiomis nuorodomis. Brainring.lt rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne Brainring.lt priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.

26. Visos čia pateiktos Privatumo politikos nuostatos gali būti Brainring.lt vienašališkai keičiamos ir pildomos. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje, o prisiregistravusiems Lankytojams apie juos dar pranešama nurodytu el. paštu. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojas, nesutinkantis su pakeistu Privatumo politikos turiniu, praranda teisę naudotis Svetaine ir jos Paslaugomis, taip pat privalo nedelsdamas panaikinti savo registraciją Svetainėje. Svetainės Lankytojai įsipareigoja įsitikinti, kad yra susipažinę su naujausia Privatumo politikos nuostatų versija. 

27. Norėdami apsaugoti Lankytojų duomenis, Brainring.lt naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones. Prie Lankytojo prisijungimo duomenų gali prieiti tik tai daryti įgalioti Brainring.lt darbuotojai.

28. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Jungtinės Karalystės teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus — Jungtinės Karalystės teisme pagal „Brain Ring“ Limited buveinės vietą.