Sąlygos ir taisyklės

Bendrosios nuostatos

1. Internetinė svetainė www.Brainring.lt priklauso „Brain Ring“ Limited, kurios juridinio asmens kodas yra 11768292 ir korespondencijos adresas – 129 Tyrrell Avenue, DA16 2BT, Londonas, Jungtinė Karalystė. Šis dokumentas yra sutartis tarp „Brain Ring“ Limited (toliau – Paslaugų teikėjas) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine www.Brainring.lt (toliau – Svetainė).

2. Naudodamasi(s) Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs (-usi) su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

3. Naudojimasis Svetaine šių taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir būti jų susaistytas. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis Svetaine.

4. Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, apie tai informuojant naudotojus ir trečiuosius asmenis pačioje Svetainėje. Pakeistos Taisyklės privalomos nuo informavimo apie jų pakeitimus, t. y. nuo Taisyklių paskelbimo Svetainėje.

5. Internetine svetaine www.Brainring.lt ir joje teikiamomis paslaugomis gali naudotis Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys.

6. Svetainė yra valdoma paslaugų teikėjo, kuris nustato, keičia, apriboja kliento registraciją, naudojimosi Svetaine sąlygas bei tvarką. 

7. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia nuostata, ji likusių Taisyklių nuostatų nedaro negaliojančių. 

Teikiamos paslaugos ir naudojimasis jomis

8. Internetinė svetainė teikia edukacinių konkursų "Brainring" organizavimo ir vykdymo paslaugas bei su tuo susijusias kitas paslaugas (toliau – Paslaugos).

9. Paslaugų teikėjas turi teisę stabdyti visų ar dalies anksčiau nurodytų paslaugų teikimą. Naudojimasis svetainės paslaugomis reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius pranešimus apie www.Brainring.lt veiklą – naujienlaiškiu, SMS žinute, elektroniniu laišku ar kitais būdais.

10. Paslaugų teikėjas neatsako už Svetainės paslaugų tiekimo trikdžius – internetinio ryšio tiekimą ar bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą sukeltą virusų. 

11. Klientas įsipareigoja naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis, nepažeisdamas šio tinklalapio naudojimosi sąlygų – Taisyklių ir Jungtinėje Karalystėje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Svetainės Klientai įsipareigoja neužsiimti jokia veikla, kuri sąlygotų paslaugų teikimo trukdžius.

Kliento teisės ir pareigos

12. Klientas įsipareigoja:

13.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę, el. pašto adresą, mobilaus telefono numerį, apskritį, savivaldybę, mokyklos pavadinimą;

13.2. nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų neteisėtiems veiksmams vykdyti arba sukčiavimui;

13.3. užtikrinti, kad pateikiama informacija ir duomenys (toliau – Kliento informacija) nėra klaidinanti ar neteisinga; 

13.4. nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus;

13.5. saugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys;

13.6. nedelsdamas pranešti Paslaugų teikėjui apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir (ar) duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje;

13.7. nedelsdamas el. paštu [email protected] pranešti Paslaugų teikėjui, jei Kliento vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, tapo žinomi tretiesiems asmenims;

13.8. laiku pervesti pinigus už dalyvavimą konkurse;

13.9. organizuoti mokinių dalyvavimą iki konkurso pabaigos;

13.10. perduoti mokiniams, sumokėjusiems už dalyvavimą konkurse, jų prisijungimo slaptažodžius ir paaiškinti jiems kaip prisijungti prie konkurso svetainės;

13.11. užtikrinti sąžiningą mokinių dalyvavimą konkurse;

13.12. aptikęs techninę problemą, nedelsiant informuoti Paslaugos teikėją.

14. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis (ji):

14.1. yra Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo;

14.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas šiuose Taisyklėse;

14.3. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir „Brain Ring“ Limited sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

14.4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomi Klientui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o „Brain Ring“ Limited neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;

14.5. supranta ir sutinka, kad „Brain Ring“ Limited tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Jungtinės Karalystės teisės aktais bei Taisyklėmis ir Privatumo politikos nuostatais. 

Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

15. Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė Svetainei, pakeitimu, Kliento paskyros panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo registruotis Svetainėje, jei Klientas:

15.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;

15.2. pateikė neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;

15.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, „Brain Ring“ Limited nuomone, netinkamai elgiasi.

16. Paslaugų teikėjas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje. Naudodamas teisėtas priemones Paslaugų teikėjas turi teisę tirti visus Taisyklių pažeidimus.

17. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės bet kokią Kliento pateiktą informaciją, jei, Paslaugų teikėjo nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.

18. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Svetainėje teikiamą Kliento informaciją tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.

Taisyklių pažeidimo pasekmės

19. Svetainėje pateikta Kliento informacija, kuri yra klaidinanti ir neatitinka tikrovės bei nurodytų informacijos pateikimo instrukcijų ir šių Taisyklių ar Jungtinės Karalystės teisės aktų, Paslaugų teikėjo gali būti blokuojama; pateikta žinomai klaidinga informacija gali būti Paslaugų teikėjo redaguojama.

20. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Kliento prieigą prie Svetainės ar naudojimąsi jos teikiamomis paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

Asmens duomenų pateikimas

21. Klientų asmens duomenys renkami, teikiami ir apdorojami laikantis Jungtinės Karalystės teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis Privatumo politikos nuostatomis

Intelektinė nuosavybė

22. Paslaugų teikėjas yra visų teisių į Svetainės turinį savininkas ir turi išimtinę teisę ją naudoti.

23. Bet koks Klientų ar trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Paslaugų teikėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių yra autorių, gretutinių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Jungtinėje Karalystėje galiojančių teisės aktų.

24. Klientas sutinka, kad Kliento teikiama informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Svetainės duomenų bazės dalimi, Paslaugų teikėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami. Paslaugų teikėjas, naudodamas informaciją apie Klientus, trečiuosius asmenis ir (ar) apie juos publikuojamą informaciją, nebus įpareigotas mokėti Klientui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio informacijos naudojimą.

Atsakomybė

25. Klientas sutinka, kad Paslaugų teikėjas nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

26. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių papildomų Paslaugų teikėjo patvirtinimų ar garantijų dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Paslaugų teikėjas nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Paslaugų teikėjas) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.

27. Paslaugų teikėjas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

28. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugų teikėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

Teisiniai ginčai

29. Internetinė svetainė www.Brainring.lt vykdo veiklą, vadovaudamasi Jungtinėje Karalystėje galiojančiais teisės aktais ir jų nustatyta tvarka. Bet kokie kilę ginčai bus sprendžiami Jungtinės Karalystės teisės aktų nustatyta tvarka ir Jungtinės Karalystės teisme pagal „Brain Ring“ Limited buveinės vietą.